Wirtualne Lasy
| Dodaj do ulubionychUstaw stronę www.lasy.pl jako stronę startową |27 I. Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław |
 
Huragan w Piszu - informacja RDLP w Białymstoku
Artykuł dodany: Tuesday, 17 September, godzina 12:26


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację przeznaczoną dla mediów nt. skutków huraganu w dniu 4 lipca 2002 r. oraz podjętych działaniach w ich usuwaniu.                                               
W dniu 4 lipca br. przez północno – wschodnią Polskę przeszedł huragan. Jego skutkiem jest powstanie, w niespotykanej dotychczas skali, wielkoobszarowych złomów i wywrotów. Szkody skoncentrowały się w pasie długości ok.130 km i szerokości kilku - kilkunastu km Najbardziej ucierpiały drzewostany położone w Puszczach: Piskiej (Nadleśnictwo Pisz), Kurpiowskiej (Nadleśnictwo Nowogród), Boreckiej (Nadleśnictwa Borki, Czerwony Dwór), kompleksach leśnych Nadleśnictw: Drygały, Giżycko. W mniejszym stopniu ucierpiały drzewostany w Puszczach: Augustowskiej – Nadleśnictwa: Augustów, Płaska, Szczebra oraz Rominckiej - Nadleśnictwo Gołdap. Huragan połamał i powalił drzewa na powierzchni, niemal 33 tys. ha, z czego 17 tys. ha drzewostanów zostało zniszczonych całkowicie. Po zagospodarowaniu zwalonych drzew i uprzątnięciu powierzchni, będzie ona podlegać odnowieniu. W wyniku szacunkowych ustaleń miąższość uszkodzonych drzew wynosi ok. 3,6 mln. m3. Z upływem czasu zwiększa się ilość informacji o skutkach wichury oraz wzrasta ich dokładność. Rozmiar strat w drzewostanach znany będzie po inwentaryzacji szkód metodą przetwarzania zdjęć lotniczych.

Zestawienie szkód wg nadleśnictw przedstawia się następująco: Nadleśnictwo Powierzchnia uszkodzeń Masa drzew [tys. m3] całkowita [tys. ha] zredukowana [tys. ha] Ogółem uszkodzonych W tym drewno leżące i złomy Borki 0,7 0,5 245 245 Czerwony Dwór 4,5 0,2 100 100 Drygały 7,0 3,0 350 350 Giżycko 2,2 0,2 80 80 Nowogród 6,5 1,0 350 350 Pisz 12,0 12,0 2500 600 Razem: 32,9 16,9 3625 1725

W Nadleśnictwach: Gołdap, Augustów, Płaska, Szczebra wystąpiły uszkodzenia rozproszone o łącznej wielkości 51 tysięcy m3.

Wystąpiły duże straty w materii przyrodniczej i infrastrukturze turystycznej. Straty w obiektach przyrodniczych powstały przede wszystkim w rezerwatach przyrody i strefach ochronnych miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków gatunków chronionych. W innych obiektach i formach ochrony przyrody szkód jak dotychczas nie zarejestrowano. Największe szkody powstały w drzewostanach rezerwatów: „Ciemny Kąt” (N-ctwo Nowogród) - 70% powierzchni, „Wyspa Lipowa” (N-ctwo Czerwony Dwór) - 30% powierzchni, „Borki” (Nadleśnictwo Borki) - 30% powierzchni.

W drzewostanach pozostałych rezerwatów występują luki do 0,5 ha powierzchni, powalone są pojedyncze drzewa. Zniszczonych zostało kilkanaście stref ochronnych gniazd ptaków chronionych. W poszczególnych nadleśnictwach uszkodzone zostały gospodarcze drzewostany nasienne: Pisz – 580 ha, Nowogród – 80 ha, Drygały – 120 ha. Łącznie ok. 780 ha. Wyłączone drzewostany nasienne oraz drzewa doborowe wg aktualnych danych nie uległy uszkodzeniu. Znaczne są straty w infrastrukturze turystycznej. Szkody powstały w miejscach postoju pojazdów i na polach namiotowych. Na terenie Nadleśnictwa Pisz została zniszczona całkowicie infrastruktura wszystkich 4 miejsc postoju pojazdów wzdłuż drogi Pisz - Pogubie oraz Pisz – Kolno. Pola namiotowe położone nad Jeziorem Roś uległy zniszczeniu lub nie miały możliwości spełniania swych funkcji. II. Postęp w realizacji podstawowych zadań. I etap - akcji ratowniczej, dotyczył okresu dwóch tygodni od huraganu. W tym czasie przeprowadzono wstępną inwentaryzację szkód, określono podstawowe kierunki prac w zakresie udostępnienia terenu, zabezpieczenia ppoż., pozyskania i składowania drewna, bhp i ochrony mienia, polityki w handlu drewnem, zbilansowania sił i środków technicznych, zabezpieczenia zakwaterowania oraz określenia rozmiaru potrzebnej pomocy ze strony innych nadleśnictw i rdLP.

II etap akcji ratowniczej (kolejne dwa tygodnie) to dochodzenie do wielkości optymalnych w odniesieniu do tempa prac związanych z pozyskaniem i sprzedażą drewna.

  Podjęto między innymi następujące działania:
 • wstrzymano cięcia w nadleśnictwach nieobjętych huraganem, (z wyjątkiem cięć sanitarnych),
 • ustalono kolejność uprzątania szkód,
 • wdrożono pozyskanie kosztem nabywcy na preferencyjnych warunkach cenowych,
 • uzgodniono z odbiorcami krajowymi (F. Świecie, IP Kwidzyn i Intercell Ostrołęka) zwiększenie odbioru papierówki sosnowej z nadleśnictw „klęskowych”,
 • podjęto działania ograniczające deprecjację surowca najcenniejszego poprzez zatopienie (do chwili obecnej zatopiono ponad 26 tys.m3 drewna wielkowymiarowego iglastego),
 • wprowadzono upusty w odniesieniu do drewna pochodzącego z nadleśnictw „klęskowych”, z tytułu wydłużonych odległości wywozowych oraz upusty za płatność gotówką, przedpłaty,
 • zawarto umowę z Zespołem Elektrowni Ostrołęka na dostawę wstępnej partii zrębków energetycznych ( razem z RDLP Białystok, Olsztyn i Warszawa ). Perspektywiczne roczne zapotrzebowania Zespołu określane jest na 300 tys. m3 zrębków.
  Według danych na 11 września 2002r. wykonano:
 • pozyskano ogółem - 512,6 tys. m3 drewna (w tym dł. tart. 182 tys. m3),
 • sprzedaż ogółem - 348,5 tys. m3 drewna (w tym dł. tart. 134 tys. m3),
Wielkość pozyskania w ostatnim miesiącu wynosi ok. 15 tys. m3dziennie. Do końca br. przewiduje się pozyskanie około 1 miliona metrów sześciennych surowca.

W pracach nad uprzątaniem skutków huraganu zatrudnionych jest 3649 osób (w tym 1988 pilarzy), ponad 900 ciągników rolniczych, 12 rębaków, sprzęt specjalistyczny – 7 harwesterów. Robotników przeszkolono z zakresu bezpiecznej ścinki złomów i wywrotów. Na koszt RDLP przeprowadzono przeszkolenie brygadzistów poszczególnych Zakładów Usług Leśnych. Przeprowadzono działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w systemie informatycznym ewidencji przychodu i sprzedaży drewna w nadleśnictwach klęskowych.

  Trwająca całe lato susza, stworzyła bardzo duże zagrożenie pożarowe. W związku z tym podjęto szereg działań związanych z ochroną przeciwpożarową tego obszaru, min:
 • zorganizowano i uruchomiono dodatkowe Leśne Bazy Lotnicze: w Rostkach (1 samolot gaśniczy Dromader M-18 B) i Nowogrodzie (1 śmigłowiec gaśniczy), uruchomiono wieżę obserwacyjną, patrole lotnicze i naziemne,
 • wprowadzono zakazy: wstępu do lasu i używania ognia na terenach objętych huraganem,
 • udrożniono dojazdy pożarowe i umożliwiono dostęp do punktów czerpania wody,
 • wykonano 104,4 km pasów przeciwpożarowych w Nadl. Pisz, Drygały i Nowogród,
 • opracowano zasady ewakuacji ludzi i sprzętu z terenów pohuraganowych w przypadku zaistnienia dużego pożaru lasu w Nadleśnictwach Pisz i Drygały,
Rosnące zapasy drewna powodują wzrost roli zagadnień związanych z ochroną mienia. Opracowano plan ochrony, uwzględniający udział administracji Lasów Państwowych, Policji oraz usługodawców. Dotychczas nie zarejestrowano w nadleśnictwach klęskowych wzrostu poziomu kradzieży drewna.

Sprecyzowane zostały zagrożenia z zakresu ochrony lasu: biotyczne i abiotyczne, trudne do przewidzenia, co do czasu i nasilenia. Przewidywać należy wtórnego zabagniania lub osuszenia się obszarów, zmiany warunków klimatycznych (duża amplituda temperatur, silne nagrzewanie się powierzchni, okresowo dotkliwe susze, powstawanie zmrozowisk, erozja gleby, itp.), obniżona będzie odporność drzewostanów, które przetrwały huragan. W następnych latach istnieje zagrożenie wzmożonego występowania szkodników wtórnych i technicznych. Priorytetem będzie koncentrowanie się na porządkowaniu stanu sanitarnego lasu, zwłaszcza przerzedzonych drzewostanów położonych w sąsiedztwie uszkodzonych powierzchni. Znaczna będzie presja zwierzyny na przyszłe odnowienia, konieczne będzie wykonanie grodzenia tysięcy ha upraw. Zagadnienia ekonomiczne:

W 2002 r. sytuacja finansowa LP nie była najlepsza. Klęska spowodowała dalsze komplikacje. Funkcję stabilizatora sytuacji w początkowym okresie odgrywa pożyczka z Funduszu Leśnego w kwocie 5,5mln. zł. Do dnia 20.08.2002r.została ona wykorzystana na potrzeby działalności nadleśnictw klęskowych w wysokości 2,3 mln zł. Przewiduje się, że pozostała kwota wystarczy na okres do 30 września br. Począwszy od października przewidywane jest pokrywanie bieżących kosztów usuwania skutków klęski z wpływów za sprzedane drewno.

  Trwają starania o uzyskanie środków pomocowych:
 • złożono w DGLP zapotrzebowanie na sprzęt do zakupu z pożyczki NFOŚ specjalistycznego sprzętu: harwestera „Timberjack” z forwarderem,, rębarka „Bruks”, zestawu wysokotonażowego do przewozu dłużyc– 2 kpl., zestawu wysokotonażowego do przewozu zrębków – 2 kpl, równiarki do dróg (samojezdna) – 1 szt, samochód wywrotka – 2 szt.,
 • wystąpiono o środki pomocowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dotację w kwocie 1.000.000 zł. na: naprawę i modernizację dróg w nadleśnictwach dotkniętych przez huragan, rozdrabnianie odpadów (zrębkowanie), elektryfikację i wyposażenie wieży ppoż. i organizację leśnej bazy lotniczej w Nadleśnictwie Pisz,
 • złożono wniosek do Fundacji EkoFundusz o dotację w kwocie 8.303.000 zł. między innymi na zakup sprzętu ciężkiego: rębaki – 8 szt., harwester – 1 szt, zestaw wywozowy wysoko tonażowy – 1 szt.
Hamulcem w szybkim uzyskaniu środków pomocowych jest długotrwała procedura ich uzyskiwania.

PODSUMOWANIE

Określone przez Regionalny Sztab Akcji działania ratownicze (udostępnienie terenu, przywrócenie łączności, określenie bilansu szkód, określenie zasad pozyskania, składowania i sprzedaży drewna, zadania w zakresie bhp i ochronie mienia, zbilansowanie sił i środków, zabezpieczenie warunków lokalowych) należy uznać za zakończone. Podjęte działania w zakresie mobilizacji sił i środków okazały się skuteczne. Aktualne tempo pozyskania (12-15 tys.m3 dziennie) stwarza nadzieję wyrobienia drewna najbardziej zagrożonego deprecjacją (drzewa leżące i złomy) w zakładanym terminie do 31 maja 2003 roku. Jest istotne z uwagi na zagrożenie ze strony szkodników wtórnych. Za okres do 11września br. pozyskano już w tym rejonie 512,6 tys. m3 drewna. Zadowalające jest tempo sprzedaży drewna (dziennie ok.12,2 tys. m3), które od września wzrosło z uwagi na wznowienie dostaw do celulozowni w Kwidzyniu i Świeciu. Potwierdza to skuteczność przyjętych działań marketingowych i polityki cenowej. Nadwyżki drewna tartacznego sosnowego (pozyskiwane w pierwszej kolejności) zostały poddane konserwacji wodnej (zatopione na bindugach- ok. 26 tys. m3). Prowadzone są negocjacje w sprawie sprzedaży zrębków energetycznych do Zespołu Elektrowni Ostrołęka. Wiąże się to z potrzebą zagospodarowania ogromnej masy odpadów zrębowych. Zawarto umowę wstępną na dostawę partii próbnej w wysokości 2000 m3.

W RDLP przystąpiono do opracowania koncepcji zagospodarowania hodowlano-ochronnego terenów poklęskowych. Powołano zespół zadaniowy złożony z doświadczonych leśników i przedstawicieli nauki. Dokonany został wstępnego bilans posiadanego zapasu nasion. Wstępne szacunki potrzebnych ilości materiału sadzeniowego wynoszą: sosna - 110 mln. szt. świerk - 11 mln szt., brzoza - 5,5 mln szt., dąb - 3,7 mln szt., olcha - 2,7 mln. szt., modrzew - 164 tys. szt., lipa- 325 tys. szt., grab - 134 tys. szt., jesion, wiąz - 121 tys. szt. inne - 2,9 mln. Do ich produkcji wykorzystane będą szkółki nadleśnictw RDLP Białystok.

Dokonano pierwszego bilansu dodatkowych kosztów poniesionych i przewidywanych do poniesienia w 2002r. W skali RDLP Białystok, w związku z klęską, przewiduje się wzrost kosztów o ok. 33 mln zł (z rezerwą 10% ponad 36 mln. zł). Jedyną formą dotychczasowej pomocy finansowej jaką uzyskały nadleśnictwa jest udzielona przez DGLP pożyczka z Funduszu Leśnego w kwocie 5,5 mln. zł.

Sporządził: 
Marek Taradejna - specjalista ds. informacji w RDLP Białystok.
Tel.: (085) 6520 471,  606 490 111
Białystok 2002.09.11.  
"Huragan w Piszu - informacja RDLP w Białymstoku" | Zaloguj/Stwórz Konto | 0 komentarze(y)
Wynik
  
Komentarze są własnością wysyłających. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść!
Menu Główne

Przegląd Leśniczy

On-line w portalu
Gości anonimowych: 8
Użytkowników: 0


Nie jesteś zalogowany jako użytkownik.
Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj

Polecamy

Koło Łowieckie Żubr w Szczecinie
DRWAL - Pismo przedsiębiorców leśnych


Dla użytkowników

Zagrożenie pożarowe lasów


Serwis praca.lasy.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: administracja portala Tomutek, Blok "Motto dnia" , Encyklopedie Łukasz Ulbrych